ALCOO

www.alcoo.com

《送别》

李叔同《送别》 - 吉美旺波 - 宗萨钦哲仁波切_利美运动_钦哲传承_粉丝

李叔同《送别》

长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落。

一壶浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

长亭外,古道边,芳草碧连天。

问君此去几时来,来时莫徘徊。

天之涯,地之角,知交半零落。

人生难得是欢聚,惟有别离多。

天之涯,地之角,知交半零落。

人生难得是欢聚,惟有别离多。

 

李叔同《送别》 - 吉美旺波 - 宗萨钦哲仁波切_利美运动_钦哲传承_粉丝

 

李叔同《送别》 - 吉美旺波 - 宗萨钦哲仁波切_利美运动_钦哲传承_粉丝

评论
热度(1)
© ALCOO | Powered by LOFTER